தமிழ்த்தேசியமும் தமிழியமும் கருத்தரங்கு – பெ. மணியரசன் & மா. சோ. விக்டர்