பிப்ரவரி 21 – பன்னாட்டுத் தாய்மொழி நாளை அனைவரும் கொண்டாடுவோம் !

பிப்ரவரி 21 - பன்னாட்டுத் தாய்மொழி நாளை அனைவரும் கொண்டாடுவோம் ! தமிழ் மொழி தொன்மையான மொழி, உலகின் முதல் மொழி என்பது உண்மையின் கூற்று. [...]

Read more

தமிழ்த்தேசியமும் தமிழியமும் கருத்தரங்கு – பெ. மணியரசன் & மா. சோ. விக்டர்

[...]

Exempt Tamil Nadu From NEET

[...]

Educational Rights Conference !

"Educational Rights Conference" Organized by World Thamil Organization, Inc. World Thamil Organization, Inc. (WTO) is a non-profit organization incorporated in the [...]

மாவீரர் நாள் கூட்டம் !

மாவீரர் நாள் கூட்டம் ! அரங்கத்திலும், கூட்டழைப்பிலும் [...]

‘நீட்’ தேர்வு எதிர்ப்பு – ஊடகச் சந்திப்பிற்கு உலகத் தமிழ் அமைப்பு அழைப்பு !

வணக்கம்! ‘நீட்’ நுழைவுத் தேர்வு தமிழ் நாட்டுக்குப் பல்வேறு [...]

NEET – Document by WTO !

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is arbitrary, anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]

NEET – Unfair, Unjust, Arbitrary and Unconstitutional

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]

NEET – Medical Council of India cannot Regulate Admissions

ADMISSION OF STUDENTS TO MEDICAL COLLEGES POWER OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA - Dr. Justice A. K. RAJAN, L . L D.   The  Indian  Medical  Council  Act  1956  [...]