மொழி ஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் !

மொழி ஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் !
தமிழே உலக மொழிகளின் தாய் என்று நிறுவியவர்.