தமிழ், தமிழர் என்பதே நம் அடையாளம் !

தமிழ், தமிழர் என்பதே நம் அடையாளம் ! தமிழ் இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் "திராவிடக் களஞ்சியம்" என்னும் பெயரில் வெளியிடுவதாகத் தமிழ் நாட்டு [...]

Read more

WTO voices to save Dr.Garga Chatterjee’s life

WTO voice to save Dr.Garga Chatterjee's life World Thamil Organization, Inc. appeals to the citizens of India, the media and those connected with judiciary and human [...]

தமிழ்த்தேசியமும் தமிழியமும் கருத்தரங்கு – பெ. மணியரசன் & மா. சோ. விக்டர்

[...]

Exempt Tamil Nadu From NEET

[...]

Educational Rights Conference !

"Educational Rights Conference" Organized by World Thamil Organization, Inc. World Thamil Organization, Inc. (WTO) is a non-profit organization incorporated in the [...]

மாவீரர் நாள் கூட்டம் !

மாவீரர் நாள் கூட்டம் ! அரங்கத்திலும், கூட்டழைப்பிலும் [...]

‘நீட்’ தேர்வு எதிர்ப்பு – ஊடகச் சந்திப்பிற்கு உலகத் தமிழ் அமைப்பு அழைப்பு !

வணக்கம்! ‘நீட்’ நுழைவுத் தேர்வு தமிழ் நாட்டுக்குப் பல்வேறு [...]

NEET – Document by WTO !

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is arbitrary, anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]

NEET – Unfair, Unjust, Arbitrary and Unconstitutional

The real impact of NEET, which has been unconstitutionally pushed down the throat of medical education, is that it is anti-poor, anti-minority, anti-federal and [...]